Sinds begin jaren tachtig worden in
Vlaanderen elke winter zes midmaandelijkse tellingen georganiseerd (periode
oktober-maart). Het doel van dit lange termijn monitoring-project is om een
inzicht te verkrijgen in de aantallen, de trends en de verspreiding van
watervogels die tijdens de winter of de trekperiode in onze waterrijke gebieden
verblijven.

De coördinatie van de tellingen en het beheer
van de gegevensbank is in handen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek.
Het invoeren van de gegevens in de
databank gebeurt online via een webapplicatie.

Na de laatste telling van vorige zaterdag, volgt hierbij een overzicht van de
getelde watervogels op Fort 5 te Edegem en Fort 6 te
Wilrijk. De tabellen geven eveneens de maximumaantallen die sinds 1995 geteld werden.

Op Fort 5 werd deze winter een nieuw maximumaantal aalscholvers (11) geteld.
Verder was er een eerste waarneming van een zwartkopmeeuw tijdens de tellingen. Opvallend waren verder de erg lage aantallen wilde eenden deze winter.

Op Fort 6 werd deze winter een maximumaantal Canadese ganzen (10) en ook kuifeenden (6) geteld. Het was de tweede winter op rij zonder overwinterende futen. Ook hier werden deze winter erg lage aantallen wilde eenden geteld.