Verslag 1e Vogeltoer ARDEA – zaterdag 3 mei 2014

Door de aangekondigde afwezigheid van de meeste ARDEA kernleden omwille van meerdaagse vakanties of andere redenen, was het een beetje bang afwachten naar de opkomst voor deze nieuwe, uitzonderlijk lange vogeldag.

De opkomst van vogelliefhebbers en -sters ,uit de ARDEA regio en daarbuiten, was echter, buiten alle verwachtingen in, zeer bevredigend. Naast de vroegochtendwandeling van NP Hobokense polder waren er min.30 deelnemers die deelnamen aan één of meerdere uitstappen gedurende de ganse ARDEA vogeltoer.Daar waren ook een aantal nieuwe gezichten bij. We kunnen dan ook spreken van een succes, mede door de aankondigingen in de beide NP afdelingen en ook als gevolg van het goede weer

Een tiental volgelingen bezochten meerdere gebieden, de anderen waren present op één of meer wandelingen. De sfeer was leuk en het geplande tijdschema van de 9 wandelingen en tussenverplaatsingen kwam mooi uit. Het was dan ook een vermoeide maar tevreden coôrdinator die rond 22.45 u naar huis terugkeerde.

Een overzicht per deelactiviteit :

Vroegochtendwandeling – Broedvogels Hobokense polder : 6 u → 9 u
Deelnemers : 18, in twee groepjes o.l.v de gidsen Danny Jonckheere en Wim Mertens
Vogelsoorten : 49 , waaronder uitsluitend op deze wandeling, Dodaars ,Tafeleend, Kuifeend, Waterral, Nachtegaal en Gekraagde roodstaart, werden waargenomen

Dodaars : foto Guy Borremans

Trektelling Hobokense polder : gestart 7.15 u (door Walter De Weger) tot 12 u Deelnemers : 7, waaronder 3 van de ochtendwandeling
Vogelsoorten :36 (gedeeltelijke soortentelling) waarvan Aalscholver,Lepelaar,Bruine Kiekendief,Scholekster,Huiszwaluw,Graspieper en Putter alleen hier werden waargenomen.

Lepelaar : foto Danny Claysier

Fort VII Wilrijk : 13 u → 14.30 u , Deelnemers :16 o.l.v de gidsen Eddy Schild en Tuur Wuyt
Vogelsoorten: 24, waaronder de énige IJsvogel van de dag. In de droge fortgracht werden de resten van een dode Bosuil getoond

Fietsrit Fort VII – Cleydaelhof/Aartselaar : Deelnemers:
Opvallende vogelsoorten : Grote lijster en Boerenzwaluw (zie verder)

Cleydaelhof in Aartselaar 15 u → 16.15 u
Deelnemers : 16 ; Vogelsoorten :17 waaronder Kleine karekiet en Boomkruiper

Fietsrit Cleydaelhof -Hof ter Linden/Edegem , Deelnemers : 7
Opvallende vogelsoorten: Holenduif,Kievit,Zwartkopmeeuw en Boerenzwaluw (zie commentaar)

Holenduif : foto Leo Janssen

Hof ter Linden, Edegem : 17u →18.15 u. Deelnemers : 15
Vogelsoorten: 22 ,waaronder Bergeend en Groene specht

Fietsrit Hof ter Linden – Uilenbos/Hove. Deelnemers : 5

Uilenbos in Hove 19.45 u 21 →.20 u ; Deelnemers : 16
Vogelsoorten : 17 en 6 ree

Slotdrink (Bahnhove) Hove met opstellen dagtotaal vogellijst. 21.45 u → 22.45
Deelnemers :8

Commentaar :

Op deze 1e ARDEA Vogeltoer werden 69 vogelsoorten waargenomen

Dit aantal lag binnen de verwachtingen gezien de beperking van het aantal landschaptypes.

De ARDEA regio telt immers geen water- en moerasvogelbiotopen met specifieke soorten zoals we die aantreffen in de potpolder Kruibeke-Rupelmonde en Noordelijk eiland te Wintam. Doordat werd gestopt om 21.20 u, bij invallen van de schemer, werden er mogelijk geen nachtvogels waargenomen (o.a. uilen) We tellen binnen de regio zeker Bosuil en Steenuil als broedvogel. Bij een mogelijk volgende Vogeltoer kunnen enkele andere habitats daarvoor bezocht worden.

Het zal niemand verbazen dat de meeste vogelsoorten (60) in de Hobokense polder en langs de Schelde werden waargenomen. Echte zeldzaamheden ontbraken, al is het voorkomen van Cetti”s zanger als schaarse broedvogel in de Hobokense polder zeker belangrijk. Enkele verwachte soorten zoals Boomklever, Blauwborst en Zwarte roodstaart hielden er het zwijgen toe.

Positieve punten waren o.a. de aanwezigheid van enkele boerderijen met een opvallende populatie Boerenzwaluw, met name langs de Groenenhoek te Wilrijk en de Aartselaarstraat te Edegem. Deze lokaties verdienen alleszins een opvolging door de vogelwerkgroep.Langs dezelfde Aartselaarstraat vielen de aantallen Holenduif (min. 40-tal) Kievit (20-tal)en adulte Zwarkopmeeuw (6 ex.) op .
Vooral van deze laatsten zou verwacht worden dat ze zich rond dit tijdstip in de broedkolonies in het Havengebied zouden bevinden. De vraag rijst dan ook tot op welke afstand van de broedplaats deze vogels gaan foerageren.

Bij de soorten die er de laatste jaren op achteruitgaan rekenen we zeker Nachtegaal waarvan met name in de Hobokense polder nog slechts 1 zangpost werd waargenomen in 2014. en uitgezonderd Petroleum Zuid niet elders werd waargenomen in de ARDEA regio tijdens deze vogeltoer. Het is nog maar de vraag of er soorten als Sprinkhaanzanger, Braamsluiper, Spotvogel, Matkop, Grauwe vliegenvanger, Rietgors en Veldleeuwerik, om er maar enkele te noemen, nog als broedvogel in de regio voorkomen. Alle nuttige tips en gegevens zijn welkom ! Verder is het duidelijk dat de populatie van IJsvogel nog niet op peil is na de opvallende afname door de wintertoestand van 2012/2013

Ondanks de mooie respons van NP-leden en andere vogelliefhebbers(sters) is het aangewezen om een mogelijk volgende ARDEA vogeltoer te plannen op een zaterdag buiten een brugperiode zodat meer kernleden van de vogelwerkgroep kunnen deelnemen.

Lijst waargenomen vogelsoorten – ARDEA Vogeltoer 3 mei 2014

Dodaars

Fuut

Aalscholver

Blauwe reiger

Lepelaar

Grauwe Gans

Canadese Gans

Nijlgans

Bergeend

Krakeend

Wilde Eend

Tafeleend

Kuifeend

Bruine Kiekendief

Sperwer

Buizerd

Fazant

Waterral

Waterhoen

Meerkoet

Scholekster

Kievit

Zwartkopmeeuw

Kokmeeuw

Stormmeeuw

Kleine Mantelmeeuw

Zilvermeeuw

Visdief

Holenduif

Houtduif

Turkse Tortel

Koekoek

Gierzwaluw

IJsvogel

Groene Specht

Grote Bonte Specht

Boerenzwaluw

Huiszwaluw

Graspieper

Gele Kwikstaart

Witte Kwikstaart

Winterkoning

Heggenmus

Roodborst

Nachtegaal

Gekraagde Roodstaart

Merel

Zanglijster

Grote Lijster

Cetti”s Zanger

Kleine Karekiet

Zwartkop

Tuinfluiter

Grasmus

Tjiftjaf

Fitis

Staartmees

Pimpelmees

Koolmees

Boomkruiper

Gaai

Ekster

Kauw

Zwarte Kraai

Spreeuw

Huismus

Vink

Groenling

Putter

Totaal : 69 soorten

Luc Van Schoor

Wilrijk 7 mei 2014

foto Sonja Van Kerckhove