Pop-up tekstjes bij
Bijzondere broedvogels

Een 100-tal broedvogelsoorten worden opgevolgd via
het project Bijzondere Broedvogels (BBV),
waaronder bijna 70-tal zeldzamere broedvogels, 14 koloniebroeders en 14
exotische soorten.
Dit zijn doorgaans soorten die al aardig wat worden ingevoerd, maar meestal
zonder de waardevolle broedcodes. Die soorten willen we nu in de aandacht
zetten. Zo zal binnen de geldige (SOVON) broedperiode bij het invoeren van de
betrokken soortnamen voor deze soorten een rode pop-up tekst verschijnen.
Waarnemers worden op die manier aangemoedigd om een zo correct mogelijke
broedcode te selecteren in het venster Gedrag (dit
zijn de 15 codes van ‘Adult in broedbiotoop’ tot en met
‘Bezet nest met jongen’). Om alle kansen te benutten, betrokken we ook Natagora
in dit proces voor de Waalse broedvogels.
Deze pop-up teksten verschijnen vooralsnog alleen bij online invoer. Ook
waarnemers die mobiel invoeren willen we verzoeken om zoveel mogelijk de juiste broedcodes te gebruiken wanneer
territoriale gedragingen worden waargenomen
.

Alvast bedankt voor
jullie medewerking.

Gerald Driessen

Natuurpunt
Studie