We nodigen graag alle
ARDEA-volgers uit op volgende interessante informatie- bijeenkomst (gratis).
Geef ons een seintje als je komt : ardea@hobokensepolder.be

Graag
tot volgende zaterdag .

Symposium 10 jaar Waarnemingen.be

Dit najaar organiseert Natuurpunt
Studie i.s.m. de redactie van Natuur.focus een symposium dat volledig in het
teken staat van het 10-jarig bestaan van Waarnemingen.be.
Op zaterdag 17 november 2018 ben je van harte welkom in Zaal De
Stroming, Nationalestraat 111, 2000 Antwerpen.

PROGRAMMA

9:15 Ontvangst en registratie

9:55 Opening dagvoorzitster (Annelies
Jacobs)

10:00 Sessie 1: Citizen science in een veranderende maatschappij
• Het beestje bij zijn naam noemen: belang en plezier van waarnemen als
burgerwetenschap (Liesbeth Gijsel – hoofdredacteur Eos Psyche &
Brein
en coördinator van Iedereen Wetenschapper)
• Van pen en papier naar bits en bytes: de waarnemings(r)evolutie (Kristijn
Swinnen)
De lancering van Waarnemingen.be in 2008 in België heeft het verzamelen van
natuurinformatie door het grote publiek fundamenteel veranderd. We bespreken
welke verandering de lancering van één dataportaal voor alle natuurwaarnemingen
teweeg heeft gebracht en welke mogelijkheden er binnen Waarnemingen.be
beschikbaar zijn.

• Beleving in het veld: waarnemers aan
het woord (korte film)

• Waarnemingen.be: mesthoop of
schatkist ? (Wouter Vanreusel)
In 2017 werden er 3,2 miljoen nieuwe waarnemingen uit Vlaanderen en Brussel
toegevoegd aan Waarnemingen.be Dagelijks komen er tienduizenden gegevens bij.
Dit vormt een schat aan informatie, maar er zitten bij de invoer onvermijdelijk
ook onjuiste determinaties en andere fouten. Is Waarnemingen.be daarom een
mesthoop? In deze lezing lichten we toe welke stappen er genomen worden om de
gegevens na te kijken en tot welke resultaten dit leidt. We gaan ook in op de
rol van de validatoren en de hulp die ze hierbij krijgen van geäutomatiseerde
procedures.

12:00 Sessie 2: Wat halen we daar nu
uit?

• Waarnemingen.be, wat kunnen we daar
nu allemaal mee ? (Marc Herremans)
De vraag naar gegevens over de toestand van de biodiversiteit is sterk
toegenomen. Er zijn echter typisch twee grote problemen met gegevens over
biodiversiteit: (1) dat er geen (of te weinig) zijn, en (2) dat ze niet de
kwaliteit halen die we verhopen. We overlopen de belangrijkste
kwaliteitsproblemen van losse waarnemingen, vooral het selectief melden en dus
het risico van representativiteit. En we focussen vooral op wat we wel kunnen
met de gegevens: bv. verspreidingskaarten maken en het volgen van snelle
veranderingen in verspreidingen, bv. van de vele klimaatnieuwkomers, exoten of
invasies. We becijferen (veranderingen in) fenologie en ruwe trends in
aantallen. Voor gebieden kan een rapport (quickscan) gemaakt worden over de
onderzoeksgraad per soortgroep, de soortenrijkdom en het voorkomen van
beheerrelevante soorten en invasieve exoten. Dé grootste meerwaarde wordt
verkregen door voor een groot geografisch gebied alle data (uit verschillende
dataportalen) samen te leggen.

• Een ideaal instrument voor
verkeerslachtoffermonitoring (Diemer Vercayie)
Bij de start van Waarnemingen.be in 2008 zagen enkele mensen snel in dat die
website een ideaalinstrument vormt om een idee te krijgen van de impact van ons
wegennet en het verkeer op vogels, zoogdieren, amfibieën en reptielen. Tien
jaar later blijkt die inschatting volledig terecht te zijn en is het project
‘Dieren-onder-de-wielen’ de grootste en meest dense dataset van
verkeersslachtoffers wereldwijd verzameld met vrijwilligers.

• Beter vroeg dan laat : een snelle
respons op invasieve soorten (Bram D’Hondt)Planten en dieren die (opzettelijk
of onopzettelijk) door de mens worden geïntroduceerd, blijken soms
problematisch. Deze ‘invasieve’ uitheemse soorten kunnen het best worden
beheerd door snel na hun ontdekking in te grijpen. Dit vereist een snelle
doorstroming van informatie, en moderne communicatiewegen maken dit meer dan
ooit mogelijk. In dit praatje belichten we het belang van
snelle-responsmaatregelen in het natuurbeheer, en hoe Waarnemingen.be hiervoor
kan worden ingezet.

13:00 Lunch en postersessie

14:15 Sessie 3

• Wedstrijd 10 jaar waarnemingen.be:
overzicht resultaten en prijsuitreiking

• Nachtvlinders: een meetnet terwijl je slaapt (Wim Veraghtert)
In 2008 startte Natuurpunt Studie met een meetnet om de abundantie van
macro-nachtvlinders op te volgen. De voorlopige resultaten van gestandaardiseerde
tellingen, voornamelijk in tuinen, worden hier voorgesteld. Van een selectie
van 192 algemene soorten werd voor 70 soorten een significante trend berekend.
Breedschalige patronen komen echter nog niet naar voren.

• Het gebruik van losse waarnemingen
in het Vlaamse natuurbeleid (Maurice Hoffmann)

15:20 Sessie 4: De weg vooruit!

• Waarnemingen.be als educatieve tool
in het onderwijs (Stephan Boulez)

• Naar volledig open data? (Marc
Herremans)
De maatschappelijke relevantie van Waarnemingen.be wordt steeds groter. Meer en
meer wordt verwacht dat die informatie gratis als open data voor iedereen
beschikbaar wordt gesteld. Maar wat denken de waarnemers daarvan? En is dit
haalbaar?

• Slimmer dan de waarnemer:
toekomstmuziek of feit? (Hannes Ledegen)
Waarnemingen.be en de gekoppelde mobiele apps hebben steeds op het voorfront
van technologische ontwikkelingen gestaan. Toch is er nog ruimte voor
verbetering. Zijn er al apps die slimmer zijn dan de waarnemer? In deze
interactieve lezing ontdekken we hoe nieuwe technologieën als automatische
beeldherkenning eruit zullen zien in het Waarnemingen.be van de toekomst. We
werpen een blik op de gloednieuwe website en onderzoeken wat het potentieel is
van nieuwe technologieën voor de waarnemingen en waarnemers van de toekomst.

16:00 Receptie

PRAKTISCH

Het symposium gaat door
in Vergadercentrum De Stroming, Nationalestraat 111, 2000 Antwerpen.Het
symposium is gratis, inschrijven is noodzakelijk.
Je kan inschrijven voor de broodjeslunch door 5 euro over te schrijven op
rekeningnummer BE12 2300 5247 4592 t.a.v. Natuurpunt Studie met vermelding van
je naam en ‘Broodjes 10 jaar waarnemingen’.