Blog Image

Vogelwerkgroep Ardea

Onze vereniging

ARDEA is de Natuurpunt-vogelwerkgroep in de regio Antwerpen-zuid. In de gemeenten en districten Hove, Edegem, Wilrijk, Hoboken en Antwerpen-Kiel werken wij aan een betere kennis en bescherming van wilde vogels.
We organiseren onderzoek, excursies, cursussen en infomomenten rond vogels, waarbij iedereen welkom is. Om zeldzame broedvogels zoals gierzwaluwen, uilen en roofvogels meer kansen te geven, zetten we nestkastprojecten op.
We werken nauw samen met de Natuurpuntafdelingen Hobokense Polder en Zuidrand Antwerpen.
Zin om mee te doen?
Contacteer ons per e-mail naar ardea@hobokensepolder.be
Raadpleeg onze blog of volg de Ardea-FB-pagina! Bezoek ook onze website.
Een korte handleiding over het gebruik van de blog vind je hier.

Boerenzwaluw ,nieuwe bedreiging broedsite Groene Hoek

Soortenbescherming Posted on 31 augustus 2023 20:45:00

Een voormalige actieve boerderij in de Groenenhoek te Wilrijk wordt momenteel verbouwd tot een vorm van cohousing met verschillende appartementen. Bij een bezoek aan de site , op 29.08.2023 , telde ik min. 23 rondvliegende boerenzwaluwen , waarvan sommige in het dakgebinte van het hoofdhuis vertoefden.
In de huidige bouwfase , waarbij nieuwe daken zijn geplaatst , ontbreken nog ramen en deuren. Daardoor kunnen de broedresultaten dit jaar nog meevallen, tenminste als de nesten van de meeste koppels niet verstoord werden door de bouwwerken. Volgens de vroegere bewoner die nooit een broedvogeltelling van de boerenzwaluwen in zijn stallingen toeliet, zouden er de laatste jaren (2020) een tiental koppels hebben genesteld. Volgens informatie bij de aanwezige ploegleider van de bouwwerken zullen in september ramen en deuren worden gedicht. Intussen hangt er al een bord met de raad om met netten de toegang voor invliegende vogels (ook duiven) te beletten.

Het valt te vrezen dat deze broedsite , één van de laatste in onze regio , door het ontbreken van geschikte nestplaatsen en runderen tot verdwijnen is gedoemd.bescherming Kievit in onze regio

Soortenbescherming Posted on 8 mei 2019 19:01:26


Beste ARDEA- medewerkers,
Beste vogelliefhebbers -sters,

Naar mijn overtuiging moeten we als regionale vogelwerkgroep ,met bescherming van soorten als belangrijk hoofddoel , de kievit trachten te redden van de ondergang .

De vernietiging van waarschijnlijk 3 nestplaatsen door het omploegen van een akker langs de Kontische steenweg in Hove (30/04 , getuigen Wim Stappers en Luc Van Schoor) is slechts één van de vele noodlottige ingrepen. Mogelijke broedplaatsen die we volgen en trachten te beschermen zijn o.a. het grasland bij Ikea en een vastgesteld broedgeval op het terrein van de Stedelijke groendienst , beiden in Wilrijk.

Ik stel voor dat we met zijn allen de mogelijkheden bekijken om deze waardevolle weidevogel als broedvogel in onze regio te behouden.

Gezien de soortgebonden wetgeving (zie onderstaande link) lijkt het me nodig dat we de toestand van broedplaatsen evalueren en de eigenaars van de gronden trachten te overtuigen van de noodzaak tot bescherming van deze kwetsbare akker-en weidevogels. Dat vraagt tijd en inzet , met vb de vraag voor medewerking en ook melding via onze blog en NP tijdschriften.

Gezien onze kleine groep van actieve medewerkers lijkt deze doelstelling misschien te hoog gegrepen maar we moeten er m.i. van uitgaan dat elk gelukt broedgeval belangrijk kan zijn voor het behoud van de kievit, voor het te laat is.

Ik hoop op je kostbare medewerking en zal dit punt daarom op de agenda van de volgende ARDEA-kernvergadering (13/05) plaatsen.

natuurvriendelijke groeten,

Luc Van Schoor
lucvanschoor46@gmail.com
+32 494336309

http://vogelbescherming.be/node/195Ringen slechtvalken Agfa

Soortenbescherming Posted on 23 april 2019 23:09:45

De jonge slechtvalken in de nestkast bij Agfa-Gevaert groeien als kool! Ze zijn nu bijna 2,5 weken oud en zullen aanstaande vrijdag 26 april door Raf getooid worden met een wetenschappelijke ring en een kleurring. We klimmen iets na 16 uur naar boven; het ringen zelf zal dan ongeveer rond 16u30 plaatsvinden. Geïnteresseerden kunnen dit volgen vanuit de Hendrik Kuyperstraat te Mortsel (aan de bedrijfsingang) of een beetje via de webcam.Gierzwaluwnestkasten Timmeren

Soortenbescherming Posted on 13 maart 2019 18:02:52

Zaterdag 9/03/2019 was het timmer dag op fort 7, dit x hebben we gierzwaluwkasten gemaakt om deze soort te ondersteunen. Door thuis alle spleetjes dicht te maken om het energiecertificaat zo goed mogelijk te hebben, heeft de gierzwaluw geen nestplaatsen meer. Let op wanneer je uw dak vernieuwd want de gierzwaluwnesten zijn
beschermd, meestal zitten ze onder de dakrand in een kleine opening.
Daar deze in kolonie leven zoeken we nu eerst plaatsen waar ze broeden en u kan hier mee helpen ons dit door te geven.

Hoe weet ik wanneer en waar er een nest is :Kijk goed wanneer de zon ondergaat gieren ze meermaals langs de dakrand op een gegeven moment fraktie van een seconde vliegt de gierzwaluw in een klein gat.
Eens we de plaatsen gevonden hebben waar ze broeden kunnen we kasten bijhangen. Eens de lente er aan komt komen ze spoedig, we kijken er al naar uit. Bedankt aan alle medewerkers en sponsors om dit mee te kunnen verwezenlijken.zwaluwen info-avond, 28 april 2018

Soortenbescherming Posted on 29 april 2018 13:25:38

Het was met welgeteld 33 deelnemers en zeer geslaagde info-avond, ook dankzij de komst van boeiende sprekers, zoals Monique Van Dousselaere
(Stad Antwerpen) en Martine Wauters (Brussel), en aanvullende commentaren van
o.a. Johan Kempeneers (Apus werkgroep), Wim De Bock (idem) en Lukas Bergmans
(Agentschap Natuur en Bos).

Het IJsvogel-lokaal zat afgeladen vol met een aandachtig publiek dat nadien enthousiast regeerde. Wie er door omstandigheden niet kon bij zijn heeft wat gemist (waarvoor
alle begrip), en het was erg fijn om zo veel (updated!) info te kunnen
samenbrengen en delen. Er zijn goede contacten gelegd om met ARDEA op verder te bouwen.
Een welgemeende dankjewel voor ieders hulp bij de voorbereiding en organisatie
van deze opmerkelijke info-avond zwaluwen !

Joris en Luc

de voordrachtgevers: Joris Van Reusel (ARDEA) Martine Wauters (Brussel) Luc Van Schoor (ARDEA) Monique Van Dousselaere (Stad Antwerpen)
het (gier)zwaluwen team

reacties :

Hoi Joris en
Luc,
Mogen wij
jullie nogmaals hartelijk danken voor de zeer geslaagde info-avond
en eerste
kennismaking gisteren.
Met de
zekerheid dat we in de toekomst op mekaars diensten kunnen rekenen
bij eventuele
gierzwaluwproblematiek en info-uitwisseling.

grtz

Kempeneers
Johan
apus team
gierzwaluwwerkgroep
Natuurpunt Noorderkempen

————————————————————————————————-

Hallo Allen ,

ik vond het zeer spijtig dat ik er niet
kon bijzijn, soms moet je moeilijke keuzes maken en dan gaat familie meestal
even voorop. Toch kijk ik alvast naar de presentatie uit en wat er allemaal nog
op volgt

groetjes
Eddie Schild

————————————————————————————————-

Deze Zwaluwen Infoavond was een groot
succes en was goed gebracht. De IJsvogel zat echt propvol !

Groeten van Tuur Wuyts

————————————————————————————————-

De zwaluwen-avond was top!
Knappe organisatie en presentatie.

Groeten,
Wim Stappersplaatsbepaling nestkasten Uilenbos-Hove, lente 2018

Soortenbescherming Posted on 27 maart 2018 18:08:27

uitvoerders : Wim Stappers , Luc Van schoor

Op dinsdag 27 maart werden ,tussen 10 en 12 u ,in het Uilenbos-Hove de plaatsen bepaald waar tegen half april nestkasten zullen opgehangen worden :

– 6 voor Bonte vliegenvanger
– 6 voor Grauwe vliegenvanger
– 1 voor Gekraagde roodstaart

Dit zijn voorlopige aantallen ; het is niet uitgesloten dat er nog meer nestkasten worden geplaatst. De meeste nestkasten komen op rustige plaatsen en zijn niet vanop de publiekswandelwegen te zien.Stem voor een natuurvriendelijker landbouwbeleid

Soortenbescherming Posted on 28 april 2017 16:29:40


Zorgt Nederlandse klacht
over weidevogels voor precedent?

De afgelopen decennia heeft Nederland te weinig gedaan om weidevogels te
redden van de ondergang, zo stelt Vogelbescherming Nederland (VBN). De grutto
staat hier symbool voor: van de ruim 100.000 broedparen uit de jaren tachtig
blijven er nog amper 1.500 over. Het geduld van de natuurorganisatie is op.
Jarenlang dachten zij constructief mee met de overheid en nam zelf ook
initiatieven
om weidevogels beter te beschermen. Nu een
zoveelste plan een lege doos blijkt te zijn, dient VBN een
klacht in bij de Europese Commissie
.

Natuurpunt ziet in deze klacht een potentieel precedent: zowat overal in
Europa lijken boerenlandvogels namelijk hetzelfde pad op te gaan als de grutto. VBN
verwacht dat Nederland de procedure niet laat oplopen en snel met een
daadkrachtig weidevogelbeleid op de proppen komt.


freek.verdonckt@natuurpunt.be

Laat je stem horen voor een natuurlijke landbouw

Wanneer heb jij nog een veldleeuwerik horen zingen in de velden? Het
gaat niet goed met de natuur in landbouwgebied. Het Europees landbouwbeleid
doet daar meer kwaad dan goed aan. Ondertussen krijgt de industriële landbouw
tientallen miljarden euro’s aan landbouwsubsidies en moeten kleine landbouwers
er massaal mee stoppen. Het kan anders. Daarom organiseert de Europese
Commissie een bevraging over haar landbouwbeleid. Nog tot 2 mei kan jij je stem
laten horen
. Teken de petitie en zorg mee voor een nieuw landbouwbeleid
dat zowel de boer als de natuur ten goede komt.

http://natuurpuntvzw.cmail19.com/t/ViewEmail/r/18B7B76D8BFC27612540EF23F30FEDED/
B2725B3F663DD2A06A4D3D471B02C3D7Torenvalknestkast op schouw

Soortenbescherming Posted on 12 februari 2017 15:29:53

zondag 12 februari 2017
ARDEA nestkasten actie – Torenvalk in Hobokense Polder

Deelnemers : Raf Beyers , Eddie en Niels Schild , Luc Van Schoor en Guy Borremans (filmopnamen)

Vandaag heeft de vogelwerkgroep een Torenvalk-nestkast opgehangen aan de geklasseerde schouw bij de Benzineweg – Hobokense Polder. Deze kast hing van 2013 tot vandaag in een wilg in de omgeving. We hopen dat deze nieuwe plek eerder in aanmerking komt als potentiële broedplaats. De twee andere Torenvalk-nestkasten , nabij de Scheldedijkwegel en bij het Barberven ,werden verwijderd en zullen ,elders in de ARDEA-regio, op geschiktere plaatsen worden aangebracht .Torenvalkkasten in de Hobokense Polder

Soortenbescherming Posted on 26 maart 2013 23:06:21

Ardea hangt nestkasten in Hobokense Polder door Guy Borremans

https://youtube.com/watch?v=9W-x3nI1UnU%3Frel%3D022 maart 2013 : ophangen van 3 nestkasten voor Torenvalk in HP , deeln. Guy , Tom en Borremans , Raoul Keppensnestkasten Torenvalk

Soortenbescherming Posted on 24 maart 2013 17:59:12

Op 27 febr. werd reeds een 1e nestkast geplaatst naast het bedrijf PROCAP, naast de Schroeilaan ( zie onder)

Op vrijdag 22 maart werden in de Hobokense polder nog 3 bijkomende nestkasten voor Torenvalk geplaatst door het familiecollectief Guy- Benny-en Tom Borremans en Raoul Keppens. De tweede hangt in een populier nabij de telpost/Scheldedijk , nr 3 in een berk nabij het groot rietveld en nr 4 in een populier bij het Barberven.

Knap werk mannen ! En nu maar duimen voor een eerste succes…Volgende »