Blog Image

Vogelwerkgroep Ardea

Onze vereniging

ARDEA is de Natuurpunt-vogelwerkgroep in de regio Antwerpen-zuid. In de gemeenten en districten Hove, Edegem, Wilrijk, Hoboken en Antwerpen-Kiel werken wij aan een betere kennis en bescherming van wilde vogels.
We organiseren onderzoek, excursies, cursussen en infomomenten rond vogels, waarbij iedereen welkom is. Om zeldzame broedvogels zoals gierzwaluwen, uilen en roofvogels meer kansen te geven, zetten we nestkastprojecten op.
We werken nauw samen met de Natuurpuntafdelingen Hobokense Polder en Zuidrand Antwerpen.
Zin om mee te doen?
Contacteer ons per e-mail naar ardea@hobokensepolder.be
Raadpleeg onze blog of volg de Ardea-FB-pagina! Bezoek ook onze website.
Een korte handleiding over het gebruik van de blog vind je hier.

Verslagje Excursie Kalkense Meersen 2014

Vogelexcursies Posted on 3 april 2014 21:35:11

Excursie Kalkense Meersen
(Oost-Vlaanderen)

Zondag
30 maart 2014

Natuurpunt
Hobokense Polder i.s.m. Vogelwerkgroep ARDEA

Wanneer
je met 30 Natuurpunters het terras van café De Beize in Kalken bezet duurt het
niet lang of zelfs de ruigste Hell’s Angel stapt op om plaats te maken voor
zoveel contentement. Dat was er in grote hoeveelheden omdat de dag erg gevuld
was met zonneschijn en schone wandelingen maar ook veel mooie vogelwaarnemingen
in de plaatselijke meersen. De Bergense en ook die van Kalken en ook de nabije
Paardenweiden horen daar bij. Het is een gebied waar de natuur weer volop tot
ontwikkeling komt dankzij stevige ingrepen aan de Scheldedijken. Weilanden
mogen er weer af en toe overstromen, kreken hebben er getijdenwerking, hele
vlaktes worden er plasdras gezet. Sluisjes, schotten, vistrappen, erosiewerende
dijkversterking, vlonderpaden, infopanelen en duizenden vakkundig geknotte
wilgen zorgen er voor een erg waterrijk, gecontroleerd nat weidelandschap.

Foto: Dirk Vandorpe

Een
paradijs voor weidevogels is dat dan, wat vandaag duidelijk werd door het zien
van o.a. grote zilverreiger (5), zomertaling (1), zwarte ibis (1), watersnip
(6), scholekster (2), kievit, tureluur, witgatje, bergeend, smient, ooievaar
(1), zwartkopmeeuw (2), graspieper (10) en natuurlijk de o zo mooie grutto’s.
Die zijn met zo’n twintigtal koppels in deze streek het uithangbord geworden
voor de recente natuurprojecten in het Schelde-estuarium waardoor heel wat
zeldzaam wordende weidevogels nieuwe kansen krijgen.

Dat
is een erg hoopvolle vaststelling, besloot ik bij het einde van de dag. Eén van
de gidsen, die naast actief Natuurpuntvrijwilliger ook nog professioneel
natuuronderzoeker is en meer dan een hand heeft in het management van dit
natuurontwikkelingsproces, beaamde de hoopgevende factor maar relativeerde
meteen. ‘Dit soort grootschalige natuurbeschermingsprojecten is enkel mogelijk
omdat zeer grote economische belangen (het vrijwaren van de doorvaart op de
Zeeschelde voor de Antwerpse Haven) en de veiligheid van grote delen van het
Vlaamse land (overstromingsgevaar!) op het spel stonden’. De grutto redden was dus
niet het uitgangspunt, al mocht die er natuurlijk wel bij. Elders in Vlaanderen
verdwijnen ondertussen oude weidelandschappen als sneeuw voor de zon, en
daarvoor zal nog veel water door de Schelde of de Yzer mogen stromen om ze te
redden van monoculturele verakkering.

Maar
hoe schoon het Vlaamsche land wel kan zijn als mensen en organisaties als INBO,
WenZ, ANB, Natuurpunt en vzw Durme willen samenwerken (ja, zelfs
ambtenaren kunnen dat!), hebben we vandaag zeker gezien. En dat is dan toch
weer hoopgevend.

Met
veel dank aan gidsen Marnix Lefranc en Wim Mertens, die ons hopelijk de
volgende jaren nog eens meenemen op zo’n mooie gruttocht om de evoluties
ten velde te blijven volgen.

Joris
Van Reuseleerstvolgende trektelling

Trektellen Posted on 3 april 2014 20:54:42

Vrijdag 4 april is er GEEN trektelling Hobokense polder voorzien.
Voor zaterdag wachten we nog even op de aktuele weersvoorspelling.
De bevestiging volgt morgen via een nieuw bericht.VOGELWAARNEMINGEN ARDEA REGIO

Vogelwaarnemingen Posted on 3 april 2014 16:29:48

Hieronder vind je chronologisch de voornaamste vogelwaarnemingen in de ARDEA regio. Deze doorlopende lijst wordt stelselmatig aangevuld met de recentste waarnemingen zonder dat deze in nieuwe berichten worden medegedeeld. Het is dus aangeraden om deze waarnemingslijst regelmatig te raadplegen.

2014

21.04
Zwarte wouw , 1 ex. om 9.30 over Hob.polder en 1 ex. om 9.48 u over LO Zwijndrecht . waarnemingen tijdens trektelling HP (Luc Van Schoor , Joachim Pintens, Walter De Weger)
Kraanvogel , 4 ex thermiekend over LO om 11.30 (Luc VS,Joachim P.,
Walter DW, Frans Merckx)
Bruine kiekendief ; 4 ex.(1 man , 3 wijf.) doortrekkend langs telpost HP
Beflijster , 1 ex. over tuintelpost Edegem ( Leo Janssen)

20.04
Reuzenstern , om 9.48 u vloog er bij Kruibeekse polder een ex. over de Schelde naar NO .(foto Wim Deloddere) Er was vandaag geen trekteling langs de Hob.polder zodat we mogelijk deze topper hebben gemist.

Grote zilverreiger , om 17.07 u vlogen er 7 ex. langs de Schelde te Hoboken-Moretusburg (foto Joachim Pintens)

19.04
Visarend , om 9.55 u over linker Scheldeoever, vanaf telpost HP (Luc VS, Joachim P.,Kathy De Lange)
foto : Joachim Pintens

Lepelaar , 4 ex over Fort Burcht vanaf trektelpost HP ( Luc VS)
Visdief , 2 ex. over Schelde ZW , vanaf trektelpost ( Luc VS,Joachim P.,Kathy De Lange

18.04
Purperreiger : 1 ex om 7.55 u over HP en Naftaweg en 2 ex. om 9.05 over LO- Burcht trekkend (Luc Van Schoor)
Dwergmeeuw :2 ex . over Schelde doortrekkend (Luc VS)
Regenwulp : groepje van 9 ex. over LO-Burcht vliegend (Luc VS)
Lepelaar : 2 ex. over Fort Burcht ( Luc VS)

17.04
Lepelaar , 1 ex. zw over Schelde-Hoboken (Luc VS,Joachim P.,Walter De Weger)
Grote zilverreiger,1 ex. over HP-Schelde (Luc VS,Joachim P.,Walter De Weger)
Huiszwaluw ; 27 ex. (4,5,18 ex. rondtoerend rond windmolens Ytonfabriek-Burcht

16.04
Visarend ,1 ex. om 11.35 laag over HP (Luc Van Schoor,Walter De Weger,Kathy De Lange, Joachim Pintens)
Bruine kiekendief , 1 man. en 1 wijfje overvliegend tijdens trektelling HP (Luc VS,Walter De Weger, Kathy De Lange)
Visdief ,1ex. over Schelde ZW (Luc VS, Walter De Weger,Kathy De Lange)
Huiszwaluw , 8 ex. over LO doortrekkend (Luc VS , Joachim Pintens)

15.04
Lepelaar, 1 over Fort Burcht vliegend naar N. (Luc Van Schoor)
Regenwulp , 3 hoog over HP vliegend (Luc VS)
Zwartkopmeeuw , 68 ex. overvliegend tijdens trektelling HP (Luc VS)
Grasmus ,2 ex. mogelijk eersten van dit jaar in HP (Luc VS)

13.04
Regenwulp : vlucht van 12 ex. over Burcht tijdens trektelling (Luc VS)
Lepelaar ;1 ex. NO over Schelde – Hob.polder (Bert Mertens ,Luc VS)
IJsvogel , 1 ex. Schoonselhof (Eddy Schild)
Cettis zanger , Rallegat-Hobokense polder (Anthony Hollebeke)

12.04 ,
Bokje , opgestoten uit grasveld naast groot rietveld-Hobokense polder (Luc Van Schoor)
Rietzanger ; 1 ex zingend in groot rietveld-Hobokense polder (Luc VS)
Kleine Bonte specht ; 1 man roepend nabij Rallegat- HP (Luc VS)
Koekoek ; 1 ex roepend vanuit graspolder-HP (Luc VS)
Cetti s zanger ; 1 ex. zingend Rallegat N.-HP (Luc VS – Danny Jonckheere)
IJsvogel ,1 ex. Fort VII Wilrijk (Eddie Schild)

9.04
Cettis zanger ,1 ex. Rallegat -Hob. polder (Thibaud Vandaudenard)

7.04 tijdens trektelling Hobokense polder :
Purperrreiger 10.47 u 1 ex. hoog over NO. (Luc Van Schoor,Joachim Pintens)
Ooievaar 11.10 u ,1 ex. over HP thermiekend ( Luc VS, Joachim P.)
foto : Joachim Pintens

Beflijster ,1 man. fouragerend in graspolder HP (Luc VS, Joachim P.)
foto : Joachim Pintens

5.04
Visdief , 1 ex. over Schelde ZW (Luc VS)
Kleine plevier , 1 ex . naar NO ( Luc VS)
Boomklever ; 1 ex. op toepje dode populier HP (Luc VS)
Zomertaling , 1 man op Broekskot-Hob.polder (André Van Langenhove,Danny Jonckheere) foto : André Van Langenhove

3.04
Kleine plevier, 1 ex. over Schelde doortrekkend NO .
Oeverzwaluw , idem . beide eerste waarnemingen 2014 langs trektelpost Hobokense polder (Luc Van Schoor)
Zwarte specht :17 u ging mooi zitten in de boom en vloog nadien richting Burcht (Danny Jonckheere)
Beflijster , 1 ex. alarmerend graspolder – Hob.polder ((Peter Bastiaensen)
Ooievaar : 17.25 u ,2 ex overvliegend ZO – Kielpark (Jan De Bie)
Grauwe gans : koppel met 7 pulli – Hobokense polder (Peter Bastiaensen)
foto : Peter Bastiaensen

Cetti”s zanger : nog steeds aanwezig op Rallegat N. (Peter Bastiaensen)
eerste waarneming op 13.03 (Luc Van Schoor)
foto : Guy Borremans

2.04
Visarend , 1 ex. vloog over Schelde en ging mogelijk pleisteren in of langs Polderbos -Hobokense polder (Luc Van Schoor , Walter De Weger)
foto : Walter De Weger

Beflijster , 3 ex. over Schelde , trekteltelpost en HP vliegend (Luc VS, Walter DW)
Gele Kwikstaart , 1 ex langs trektelpost HP. (Luc VS, Walter DW) Voor de drie bovengenoemde soorten eerste waarneming 2014 – telpost HP
Beflijster : 1 ex. alarmerend , Hobokense polder (Peter Bastiaensen)
Bosuil : 1 ex roepend Middelheimpark Antw. Tim Vochten)

1.04
Nachtegaal : 1 vroeg ex. zingend nabij Metaalstraat ,Hobokense polder (André Van Langenhove)

31.03
Zwarte wouw , doortrekkend langs Schelde en tektelpost HP (Luc VS, Walter DW)
foto : Walter De Weger
23.03
Krooneend , een koppel over Schelde vliegend naar NO l, nieuwe soort voor trektelpost HP (Luc Van Schoor)

15.03
Ooievaar , 1 ex. langs Scheldevallei – trektelpost HP (Luc Van Schoor)